REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

Regulamin określa warunki i zasady zachowania osób przebywających na terenie Ośrodka. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Wpłata zadatku na poczet kosztów pobytu jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i Regulaminu.

 1. Ośrodek jest przeznaczony dla wypoczynku rodzin z dziećmi. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający pobytu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa Ośrodka oraz obsługi, przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i przepisów przeciwpożarowych. Każda osoba nieprzestrzegająca zasad opisanych w Regulaminie, zachowująca się w sposób niewłaściwy, wulgarny lub agresywny w stosunku do obsługi Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, osoba pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu Ośrodka. W razie odmowy dobrowolnego opuszczenia terenu Ośrodka, osoba taka może zostać przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 2. Każda z osób, która zawarła umowę na pobyt w Ośrodku (dalej zwana Gościem), ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Ośrodka, jak za zachowania własne. Gość może zostać obciążony karą umowną w kwocie 1000zł w przypadku naruszenia zasad pobytu w Ośrodku przez niego lub osoby, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Ośrodka. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zasad przez Gościa lub osoby, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Ośrodka, dopuszcza się także możliwość rozwiązania zawartej z Gościem umowy na pobyt w Ośrodku ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu. Obciążenie karą umowną nie wyłącza uprawnienia do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 3. W przypadku odmowy opuszczenia Ośrodka przez Gościa, z którym rozwiązana została umowa w sytuacjach opisanych w Regulaminie, Gość taki może zostać obciążony karą umowną w kwocie po 1000 zł za każdy dzień bezumownego pobytu w Ośrodku.
 4.  Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także zachowujących się w sposób wulgarny lub agresywny.
 5.  Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana na wniosek osoby wynajmującej domek, po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po wniesieniu stosownej opłaty.
 6. Opłatę za cały okresu pobytu w Ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 8. Osoby odwiedzające osoby przebywające w Ośrodku mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 10:00 do 23:00.
 9. Na terenie Ośrodka obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
 10. W okresie maj, czerwiec oraz od 25.08  obowiązuje dopłata za prąd według wskazań podliczników umieszczonych w każdym domku według stawki ENEA.
 11. W miesiącach Maj , Czerwiec , Wrzesień ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany numeru domku bez informowania gościa.
 12. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu ośrodka, ani za kradzież jakiekolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa teren parkingu jest monitorowany.
 13. Na ośrodku przypada jedno miejsce parkingowe na jeden domek i jest ono oznaczone numerem takim samym jak numer posiadanego domku .
 14.  Przy rozpoczęciu pobytu Gość jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem. Brak jakichkolwiek uwag uważa się za potwierdzenie kompletności wyposażenia i jego zgodności z wykazem. Gość ponosi odpowiedzialność za braki i uszkodzenia wyposażenia domku powstałe w trakcie jego użytkowania. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody. Gość, przed opuszczeniem Ośrodka zobowiązany jest do rozliczenia się ze stanu i wyposażenia domku.
 15. Przy każdorazowym opuszczaniu domku Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Uprasza się o właściwe zabezpieczenia i przechowywanie rzeczy osobistych, w szczególności rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich posiadaczach.
 16.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. W razie naruszenia opisanego zakazu, ośrodek uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 17. Przed opuszczeniem ośrodka należy zmyć po sobie używane naczynia, wynieść nieczystości do pojemników zbiorczych ( prosimy o segregację śmieci ) oraz zdjęcie używanej pościeli .
 18. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę Ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych, prosimy nie ustawiać grilli na kostkach brukowych .
 19. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.
 20. Palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów na terenie ośrodka możliwe jest wyłącznie na tarasach domków. W szczególności zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów w domkach oraz na placu zabaw. Każdorazowe naruszenie tego zakazu uprawnia ośrodek do naliczenia kary umownej w wysokości równej cenie wynajmu domku przez 1 dzień, zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 21. W trakcie pobytu w Ośrodku, informacje dotyczące umowy, w tym również oświadczenia o naliczeniu kary umownej lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie zapisów Regulaminu, kierowane będą w formie korespondencji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przy dokonywaniu rezerwacji i uznawane za skutecznie doręczone w dniu następującym pod dacie ich wysłania lub też drogą pocztową na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres korespondencyjny . 
 22. Po uzyskaniu w trakcie rezerwacji wcześniejszej zgody, możliwy jest pobyt w domkach małych psów posiadających aktualne szczepienie. Pobyt psa podlega opłacie dodatkowej wg cennika ośrodka. W każdym wypadku pies na terenie ośrodka musi pozostawać pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów. Psy mogą poruszać się wyłącznie na smyczy i w kagańcu, pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Właściciel odpowiada również za natychmiastowe usuwanie wszelkich zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. Za zaniedbanie tego obowiązku może zostać nałożona kara umowna w kwocie 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel.
 23. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw i innych atrakcji w godzinach 8.00 – 22.00
 24. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw i innych atrakcji posadowionych na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność. W sali zabaw mogą przebywać i brać udział w animacjach dzieci w wieku powyżej 4 lat .
 25. Wybrane części terenu Ośrodka są monitorowane.
 26. Ceny za pobyt na ośrodku Acapulco są cenami umownymi.
 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa Ośrodka.
 28. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio i niezwłocznie obsłudze Ośrodka. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w formie pisemnej (nie później niż następnego dnia od jej zaistnienia).
 29. Regulamin wchodzi w życie od 1 grudnia 2020 roku.